Ticket #355 (new enhancement)

Opened 7 years ago

"Kontaktorsvar"

Reported by: p h <mrphson@…> Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Telldus Live! Version:
Keywords: Cc:
Blocked By: Blocking:
Platform: All Sensitive: no
Verified by Telldus: no

Description

Det hade varit bra med en funktion där man bara kan se statusen och inte själv slå till eller från en enhet. Exempelvis kunna se om man verkligen larmade på när man gick hemifrån. Risken idag är ju att någon annan i familjen kollar på appen och råkar slå av "indikeringen". Ett lösenordsskydd på brytarna hade ju också löst detta.

Note: See TracTickets for help on using tickets.