Ticket #477 (new enhancement)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Nya ikoner.

Reported by: fredrik johansson <frjo00@…> Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Telldus Live! Version: 2.1.0
Keywords: Cc:
Blocked By: Blocking:
Platform: All Sensitive: no
Verified by Telldus: no

Description

Det vore bra att kunna välja mellan fler typer av ikoner på enheterna. Om man tex har en rullgardin eller något annat som inte är en lampa så blir det förvirrande o ha en lampa som ikon.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by johan älvedal <goktytan@…>

+ 1 på den

Note: See TracTickets for help on using tickets.